แผนภูมิการบริหารงาน

logo

 แผนภูมิการบริหารงาน

14 
นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการแพทย์

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการพยาบาล

sombat  sanong
laead

นายแพทย์สมบัติ  สธนเสาวภาคย์

นายสนอง เพชรคง

นางสาวละเอียด ทองใบ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านระบบข้อมูลการบริการและเวชระเบียน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านพัฒนาคุณภาพ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ

sittikorn   isarapan wichainchai
นายแพทย์สิทธิกร  ลินลาวรรณ นายแพทย์อิสระพันธุ์  แก้วกำเหนิดพงษ์ นายแพทย์วิเชียรชัย  ผดุงเกียรติวงษ์

 


 sombat

นายแพทย์สมบัติ  สธนเสาวภาคย์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านบริการตติยภูมิ

 images2

 sarinda

 boonyarat

weena 

นายแพทย์ศักดินันทร์ มุสิกศิลป์
หน.กลุ่มงานศัลยกรรม

 พญ.สรินดา เนาวรัตน์กูลชัย
หน.กลุ่มงานจักษุวิทยา

แพทย์หญิงบุณยรัตน์  แสงสกุล
หน.กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก

 แพทย์หญิงวีณา ไชยยศ
หน.กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

chanchai 

supang

akekachod

 jirayu

 นพ.ชาญชัย ปวงนิยม
กลุ่มงานจิตเวช

พญ.สุภางค์ สินธัญญาธรรม
กลุ่มงานรังสีวิทยา 
นพ.เอกโชติ พีรธรรมานนท์
กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธร์ปิดิกส์

นายแพทย์จิรายุ  เล็กพิทยา
หน.สูติ-นรีเวชกรรม 

 unchana

theerapong

pairpun 

 isarapan

นพ.อัญชนะ  พานิช
หน.กลุ่มงานอายุรกรรม 

นพ.ธีรพงษ์  สินเจริญมณี 
หน.กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา

นางแพรพรรณ ทูลธรรม
รักษาการ หน. กลุ่มงาน
พยาธิวิทยากายวิภาค

นพ.อิสระพันธุ์  แก้วกำเหนิดพงษ์
หน.กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
และนิติเวช

 nanchaya

thonechai   jittaporn  nitipong

 ทพญ.นันท์ชญา เทวฤทธิ์
กลุ่มงานทันตกรรม 

 นายธงชัย  วัลลภวรกิจ
หน.กลุ่มงานเภสัชกรรม

 นางสาวจิตาภรณ์ บุญรีบส่ง
หน.กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก

นพ.นิติพงษ์  ประพันธ์บัณฑิต
หน.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
 


sanong

นายสนอง  เพชรคง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

 

narumon pin areerat money netrat

นางนฤมล ปิ่นประชานันท์
หน.กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางอารีรัตน์ จั่นเพ็ชร
หน.กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา

นางสาวศิริพร ศรนารายณ์
หน.กลุ่มงานการเงิน

นางเนตรรัตน์  เตชะมานนท์
หน.กลุ่มงานบัญชี

noungnoi sriprapai tipsukhon tavalid 

นางนวลน้อย คชกาสร
หน.กลุ่มงานโภชนศาสตร์

 นางศรีประไพ สิริคุปต์
หน.กลุ่มงานสวัสดิการสังคมและสุขภาพ

นางทิพสุคนธ์  ท้วมอ้น
รักษาการหน.กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
นายเทวฤทธิ เพียรธรรม
หน.งานซ่อมบำรุงและรักษา
 

 
nantagarn

 

   

 นางเปรมอร อินทมาตย์
หน.งานประชาสัมพันธ์

 

   

 


 

กลุ่มภารกิจ
ด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ

piya

นายแพทย์ปิยะ ลินลาวรรณ
หัวหน้ากลุ่ม

  

piya  sutap wichainchai kanya

นพ.ปิยะ ลินลาวรรณ
หน.กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

 นพ.สุเทพ  แสวงโชคพาหะ
หน.กลุ่มงานผู้ป่วยนอก

นพ.วิเชียรชัย ผดุงเกียรติวงษ์
หน.กลุ่มงานการแพทย์ผสมผสาน

นางสาวกันยา อ่วมสำอางค์
หน.กลุ่มงานสุขศึกษา

wandee

sodtinan 

 nittaya

 

 นางสาววันดี เดชศิริ
หน.กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 

 นางสาวสุทธินันท์ น้ำเพชร
หน.งานส่งเสริมสุขภาพ
และรักษาพยาบาล

นางนิตยา ไตรสินสมบูรณ์
หน.งานป้องกันและควบคุมโรค

 

 

กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

 unchana

นพ.อัญชนะ  พานิช
หน.กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

  

1. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล(HRD)
thongbai phichoke panida
นายทองใบ พงษ์รอด
หน.ศูนย์คอมพิวเตอร์
นายไพโชค  คงสุทธิ 
หน.งานโสตทัศนศึกษา
ทางการแพทย์
นางสาวภนิดา  แก้วมณี
หน.งานห้องสมุด
2. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
jantana    

 นางจันทนา กุลานุวัติ
หน.งานศูนย์ข้อมูล

 

 

3. กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์

 

 

 thongma

 thongma

 thongbai

นางสาวทองมา ทิพย์ทิม
 หน.งานเวชระเบียน
สถิติและสถิติใน

นางสาวทองมา ทิพย์ทิม
 หน.งานเวชระเบียน
สถิติและสถิตินอก

นายทองใบ พงษ์รอด
หน.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

4. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

pimchavee 

   
 นางพิมพ์ฉวี เกตุปลั่ง
หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 
   
5. กลุ่มงานประกันสุขภาพ    
insurance    
 นางทิพาพร  มณีใส
หน.กลุ่มงานประกันสุขภาพ
   

 


 

กลุ่มภารกิจ
ด้านการพยาบาล

laead

นางสาวละเอียด ทองใบ
หน.กลุ่มงานการพยาบาล

penrung praneed  walaiporn usa

นางเพ็ญรุ่ง ป้านบุญ
ปฏิบัติหน.กลุ่มงาน
การพยาบาลผู้ป่วยนอก

นางปาณีต ลาภหลาย
หน.กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยอายุรกรรม

นางวไลภรณ์  เจนถาวร
ปฏิบัติงาน หน.กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยหนัก

นางอุสา ชลวิทย์
หน.กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์

pattama  tawin  budsayarat

jintra

นางสาวปัทมา โมลี
หน.กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นางสาวถวิล ซำคง
หน.กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

นางบุษยรัตน์  วงศ์วิริยะเวช
รักษาการหน.กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้คลอด

นางสาวจินตรา  ประภาสะโนบล
หน.กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยห้องผ่าตัด

 nattaporn  chutima ruja wijittra

นางสาวณัฏฐพร จันทร์แสนโรจน์
แทน หน.กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยสูติ-นรีเวช

นางชุติมา สนขาว
หน.กลุ่มงานการพยาบาล
วิสัญญี

นางรุจา ปิ่นน้อย
ปฏิบัติงาน หน.กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยศัลยกรรม

นางวิจิตรา เพิ่มสุข
หน.กลุ่มงานการพยาบาล
ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

 narumon  baiboa    

นางนฤมล ศรีสม
หน.กลุ่มงานการพยาบาล
ตรวจรักษาพิเศษ

นางใบบัว เศวตสุวรรณ
หน.กลุ่มงานการพยาบาล
โสต ศอ นาสิก จักษุ

   

 

Copyright 2011 แผนภูมิการบริหารงาน - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator