แผนภูมิการบริหารงาน

logo

 แผนภูมิการบริหารงาน

14 
นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการแพทย์

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายการพยาบาล

sombat  sanong rommanee

นายแพทย์สมบัติ  สธนเสาวภาคย์

นายสนอง เพชรคง

นางสาว รมณี พลูเกิด

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านระบบข้อมูลการบริการและเวชระเบียน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านพัฒนาคุณภาพ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ

sittikorn   isarapan wichainchai
นายแพทย์สิทธิกร  ลินลาวรรณ นายแพทย์อิสระพันธุ์  แก้วกำเหนิดพงษ์ นายแพทย์วิเชียรชัย  ผดุงเกียรติวงษ์

 


 sombat 

นายแพทย์สมบัติ  สธนเสาวภาคย์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านบริการตติยภูมิ

 witayachu

 sarinda

 boonyarat

weena 

นายแพทย์วิทยา  ชุณหวัฒนา
หน.กลุ่มงานศัลยกรรม

 พญ.สรินดา เนาวรัตน์กูลชัย
หน.กลุ่มงานจักษุวิทยา

แพทย์หญิงบุณยรัตน์  แสงสกุล
หน.กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก

 แพทย์หญิงวีณา ไชยยศ
หน.กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

chanchai 

supang

akekachod

 jirayu

 นพ.ชาญชัย ปวงนิยม
กลุ่มงานจิตเวช

พญ.สุภางค์ สินธัญญาธรรม
กลุ่มงานรังสีวิทยา 
นพ.เอกโชติ พีรธรรมานนท์
กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธร์ปิดิกส์

นายแพทย์จิรายุ  เล็กพิทยา
หน.สูติ-นรีเวชกรรม 

 unchana

theerapong

pairpun 

 isarapan

นพ.อัญชนะ  พานิช
หน.กลุ่มงานอายุรกรรม 

นพ.ธีรพงษ์  สินเจริญมณี 
หน.กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา

นางแพรพรรณ ทูลธรรม
รักษาการ หน. กลุ่มงาน
พยาธิวิทยากายวิภาค

นพ.อิสระพันธุ์  แก้วกำเหนิดพงษ์
หน.กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
และนิติเวช

 nanchaya

thonechai   jittaporn  nitipong

 ทพญ.นันท์ชญา เทวฤทธิ์
กลุ่มงานทันตกรรม 

 นายธงชัย  วัลลภวรกิจ
หน.กลุ่มงานเภสัชกรรม

 นางสาวจิตาภรณ์ บุญรีบส่ง
หน.กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก

นพ.นิติพงษ์  ประพันธ์บัณฑิต
หน.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
 


sanong

นายสนอง  เพชรคง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

 

narumon pin areerat money netrat

นางนฤมล ปิ่นประชานันท์
หน.กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางอารีรัตน์ จั่นเพ็ชร
หน.กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา

นางสาวศิริพร ศรนารายณ์
หน.กลุ่มงานการเงิน

นางเนตรรัตน์  เตชะมานนท์
หน.กลุ่มงานบัญชี

noungnoi sriprapai tipsukhon tavalid 

นางนวลน้อย คชกาสร
หน.กลุ่มงานโภชนศาสตร์

 นางศรีประไพ สิริคุปต์
หน.กลุ่มงานสวัสดิการสังคมและสุขภาพ

นางทิพสุคนธ์  ท้วมอ้น
รักษาการหน.กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
นายเทวฤทธิ เพียรธรรม
หน.งานซ่อมบำรุงและรักษา
 

 insurance

 nantagarn

   

นางทิพาพร  มณีใส
หน.งานประกันสุขภาพ

 นางเปรมอร อินทมาตย์
หน.งานประชาสัมพันธ์

   

 


 

กลุ่มภารกิจ
ด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ

piya

นายแพทย์ปิยะ ลินลาวรรณ
หัวหน้ากลุ่ม

  

piya  sutap wichainchai kanya

นพ.ปิยะ ลินลาวรรณ
หน.กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

 นพ.สุเทพ  แสวงโชคพาหะ
หน.กลุ่มงานผู้ป่วยนอก

นพ.วิเชียรชัย ผดุงเกียรติวงษ์
หน.กลุ่มงานการแพทย์ผสมผสาน

นางสาวกันยา อ่วมสำอางค์
หน.กลุ่มงานสุขศึกษา

wandee

sodtinan 

 nittaya

 

 นางสาววันดี เดชศิริ
หน.กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 

 นางสาวสุทธินันท์ น้ำเพชร
หน.งานส่งเสริมสุขภาพ
และรักษาพยาบาล

นางนิตยา ไตรสินสมบูรณ์
หน.งานป้องกันและควบคุมโรค

 

 

กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

 unchana

นพ.อัญชนะ  พานิช
หน.กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

  

thongbai jantana pimchavee thongma

นายทองใบ พงษ์รอด
หน.ศูนย์คอมพิวเตอร์

 นางจันทนา กุลานุวัติ
หน.งานศูนย์ข้อมูล

นางพิมพ์ฉวี เกตุปลั่ง
หน.งานนโยบายและแผน 

นางสาวทองมา ทิพย์ทิม
หน.งานเวชระเบียนผู้ป่วยใน
และสถิติ 

 thongma

 isarapan

 phichoke

thaneat 

นางสาวทองมา ทิพย์ทิม
 หน.งานเวชระเบียน
สถิติและผู้ป่วยนอก

นายแพทย์อิสระพันธ์ แก้วกำเหนิดพงษ์
หน.งานศูนย์พัฒนาคุณภาพ

นายไพโชค  คงสุทธิ 
หน.งานโสตทัศนศึกษา
ทางการแพทย์

นายธเนศร์  หนังสือ
หน.งานผลิดและพัฒนาบุคลากร 

 panida

     
 นางสาวภนิดา  แก้วมณี
หน.งานห้องสมุด 
     

 


 

กลุ่มภารกิจ
ด้านการพยาบาล

 rommanee

นางสาวรมณี พูลเกิด
ปฏิบัติหน้าที่ หน.กลุ่มการพยาบาล

lalaed praneed  walaiporn  

นางสาวละเอียด ทองใบ
หน.กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยนอก

นางปาณีต ลาภหลาย
หน.กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยอายุรกรรม

นางวไลภรณ์  เจนถาวร
ปฏิบัติงาน หน.กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยวิกฤต

...
หน.กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์

pattama tanawadee  budsayarat

 

นางสาวปัทมา โมลี
หน.กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นางธนาวดี สุทธิวงศ์
หน.กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

นางบุษยรัตน์  วงศ์วิริยะเวช
รักษาการหน.กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้คลอด

...
หน.กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยห้องผ่าตัด

 nattaporn  chutima ruja wijittra

นางสาวณัฏฐพร จันทร์แสนโรจน์
แทน หน.กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยสูติ-นรีเวช

นางชุติมา สนขาว
หน.กลุ่มงานการพยาบาล
วิสัญญี

นางรุจา ปิ่นน้อย
ปฏิบัติงาน หน.กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยศัลยกรรม

นางวิจิตรา เพิ่มสุข
หน.กลุ่มงานการพยาบาล
ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

 narumon  baiboa    

นางนฤมล ศรีสม
หน.กลุ่มงานการพยาบาล
ตรวจรักษาพิเศษ

นางใบบัว เศวตสุวรรณ
หน.กลุ่มงานการพยาบาล
โสต ศอ นาสิก จักษุ

   

 

Copyright 2011 แผนภูมิการบริหารงาน - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator