บุคลากร

logo

บุคลากรโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 


ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560

 

ประเภทบุคลากร จำนวน(คน)
- แพทย์     59
- ทันตแพทย์     11
1. ข้าราชการ            611
2. พนักงานราชการ     50
3. ลูกจ้างประจำ     94
4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข     270
5. ลูกจ้างชั่วคราว    166
6. ลูกจ้างรายคาบ      41
                    รวมบุคลากร  1,232

Copyright 2011 บุคลากร - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator