บุคลากร

logo

บุคลากรโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 


ณ วันที่ 22 เมษายน  พ.ศ. 2562

 

ประเภทบุคลากร จำนวน(คน)
- แพทย์     69
- ทันตแพทย์     12
1. ข้าราชการ            628
2. พนักงานราชการ     56
3. ลูกจ้างประจำ     81
4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข     319
5. ลูกจ้างชั่วคราว    106
6. ลูกจ้างรายวัน      63
7. ลูกจ้างรายคาบ      41
                    รวมบุคลากร 1,375

 

Copyright 2011 บุคลากร - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator