ยุทธศาสตร์

 logo

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

 

1. พัฒนาระบบบริการ (Service plan)

2. พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูง

3. พัฒนากระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA/PCA และมาตรฐานวิชาชีพ

4. สร้างความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก

5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (PCC) และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS)

6. พัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ

7. พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพตาม Service Plan

8. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรตาม Core Competency ขององค์กร

9. พัฒนากลไกการสร้างความพึงพอใจ ขวัญกำลังใจและแรงจูงใจให้บุคลากร 

10. พัฒนาการจัดการความรู้ งานวิจัย/CPG และนวัตกรรม

11. พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลบริการในเครือข่าย

12. พัฒนาระบบการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างมาตรฐานด้านสุขภาพ

13. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย

14. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลระดับหน่วยงาน

15. สร้างความเข้มแข็งระบบตรวจสอบภายใน 

16. พัฒนาตัวชี้วัดของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย

Copyright 2011 ยุทธศาสตร์ - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator