รายงานประจำปี 2559

รายงานประจำปี 2559

 *  รายงานผู้ป่วยนอก
1 จำนวนผู้ป่วยนอกแยกแผนกปี 2555-2559 
2 10 อันดับสาเหตุการป่วยผู้ป่วยนอก (เฉพาะโรคหลัก) ปี 2558-2559
3 10 อันดับสาเหตุการป่วยผู้ป่วยนอก (โรคหลัก โรคร่วม โรคแทรก) ปี 2557-2559
4 5 อันดับสาเหตุการป่วยนอกแยกแผนก (โรคหลัก โรคร่วม โรคแทรก) ปี 2557-2559
*  รายงานผู้ป่วยใน
1 จำนวนเตียง
2 จำนวนผู้ป่วยในและวันนอน ปี 2555-2559
3 ค่าเฉลี่ยวันนอนโรงพยาบาล ปี 2555-2559
4 อัตราครองเตียง ปี 2557-2559
5 10 อันดับสาเหตุการป่วยผู้ป่วยในปี 2557-2559
6 5 อันดับสาเหตุการป่วยผู้ป่วยในแยกแผนกปี 2557-2559
  รายงานการเสียชีวิต
1 อัตราตายผู้ป่วยในแยกแผนกปี 2557-2559
2 10 อันดับสาเหตุการตายผู้ป่วยใน ปี 2557-2559 
3 5 อันดับสาเหตุการตายผู้ป่วยในแยกแผนกปี 2557-2559 
*  รายงานห้องผ่าตัด
 1  รายงานห้องผ่าตัด
* รายงาน Readmit
1  รายงาน 10 อันดับ Readmit จำแนกตามแผนก ปีงบประมาณ 2553-2559
2  รายงานผู้ป่วยใน READMIT 28 วัน ด้วยโรคเดิม(เฉพาะโรคหลัก) ปีงบประมาณ 2553 - 2559
3  อัตราการ Re-admit ของผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2557-2559
* รายงานส่งต่อผู้ป่วย (Refer out)
1  ภาพรวมการส่งต่อ (Refer out ) ปีงบประมาณ 2556- 2559
2  จำนวนผู้ป่วย REFER OUT จำแนกตามสิทธิการรักษา
3  รายงานจำนวน REFER OUT แยกตามโรงพยาบาลที่ส่งไป ปีงบประมาณ 2554 - 2559

4

 รายงาน 10 อันดับโรคส่งต่อ (REFER OUT) ผู้ป่วยRefer out นอกเขต  ปี 2557-2559
5  รายงาน 10 อันดับโรคส่งต่อ (REFER OUT) ผู้ป่วยRefer out นอกจังหวัด (ในเขต)  ปี 2557-2559
* รายงานรับการรักษาต่อ(Refer in)
1  รายงานจำนวนผู้ป่วย REFER In จำแนกตามสิทธิการรักษา ปีงบประมาณ 2554 - 2559
2  10 อันดับโรคการรับ Refer  in แยกตามแผนก ปีงบประมาณ 2554-2559
3  รายงานจำนวนผู้ป่วย REFER In จำแนกตาม โรงพยาบาลที่ส่งมา ปีงบประมาณ 2554-2559
4  รายงาน 10 อันดับโรครับส่งต่อ (REFER IN) ปีงบประมาณ 2554 - 2559
* รายงานการคลอด
   ข้อมูลการคลอด ปีงบประมาณ  2551-2559
* รายงาน Revisit
1  รายงานจำนวนผู้ป่วยนอกที่กลับมารักษาซ้ำที่แผนกเดิมโรคเดิม ภายใน 7 วัน แยกตามแผนก
2  รายงานโรคที่ผู้ป่วย OPD กลับมารักษาซ้ำ ภายใน7 วัน ปีงบประมาณ 2559
Copyright 2011 รายงานประจำปี 2559 - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator