สถิติบริการ2561

รายงานสถิติบริการปีงบ 2561

รายงานผู้ป่วยนอก
1.จำนวนผู้ป่วยนอกแยกแผนก
2. จำนวนผู้รับบริการและผู้ป่วยนอก จำแนกรายเดือน
3. อันดับโรคผู้ป่วยนอกทุกแผนก

รายงานผุ้ป่วยใน
1.รายงานจำนวนเตียง ผู้ป่วยใน และวันนอน แยกรายหอผู้ป่วย
2.จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มงานหลัก
3.ข้อมูลผู้ป่วยใน จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วย จำนวนวันนอน วันนอนเฉลี่ย
4. จำนวนวันนอนผุ้ป่วยใน
5. รายงานการเสียชีวิต 5 อันดับโรค ผู้ป่วยใน
6. อันดับกลุ่มโรค(นับโรคหลัก) การตายผู้ป่วยใน

รายงาน Refer in

1. รายงาน 10 อันดับโรครับส่งต่อ (REFER IN)
2.รายงานจำนวนผู้ป่วย REFER In จำแนกตาม โรงพยาบาลที่ส่งมา
3. รายงานจำนวนผู้ป่วย REFER In จำแนกตามสิทธิการรักษา

รายงาน Refer out

1.รายงานจำนวน REFER OUT แยกตามโรงพยาบาลที่ส่งไป
2. 10 อันดับ โรค refer out
3. refer outจำแนกตามสิทธิรักษา
4. จำนวนผุ้ป่วย Refer out จำแนกตามแผนก

รายงาน Readmit

1.รายงาน 10 อันดับ Readmitจำแนกตามแผนก
2. อัตราการ Re-admit ของผู้ป่วยใน

รายงาน Revisit

1.รายงานจำนวนผู้ป่วย OPD ที่กลับมารักษาซ้ำ ภายใน7 วัน ปีงบประมาณ 2561
2.รายงานจำนวนผู้ป่วยนอกที่กลับมารักษาซ้ำที่แผนกเดิมโรคเดิม ภายใน 7 วัน แยกตามแผนก

Copyright 2011 สถิติบริการ - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator