รายงานประจำปี 2560

รายงานประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานผู้ป่วยใน
1. 10 อันดับโรคผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2558-2560 
2. ข้อมูลผู้ป่วยใน จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วย จำนวนวันนอน วันนอนเฉลี่ยปีงบ 2558-2560
3. จำนวนเตียงบริการ ปีงบ2560
4. จำนวนเตียงผู้ป่วยใน วันนอนแยกรายหอผู้ป่วยปี2558-2560
5. จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มงานหลัก ปีงบ2556-2560
6. จำนวนวันนอนผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มงานหลักปีงบ2556-2560

รายงานผู้ป่วยนอก
1. 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก(เฉพาะโรคหลัก)ปีงบประมาณ 2560
2. 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก (รวมโรคหลักและโรคอื่นๆ)ปีงบประมาณ 2557-2560
3. 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอกแยกแผนกรวมโรคหลักและโรคอื่นๆปีงบประมาณ2557-2560

รายงานการรับผู้ป่วย
1. รายงานจำนวนผู้ป่วย Refer in จำแนกตามสิทธิการรักษาปีงบ2554-2560
2. รายงาน10อันดับโรครับส่งต่อ (Refer in)แยกคน-ครั้งปีงบ2556-2560
3. รายงานrefer in แยกตามรพ.ในเขต ส่วนกลาง นอกเขต ปีงบ2556-2560
4. รายงานจำนวนผู้ป่วยRefer in จำนวนตามโรงพยาบาลที่ส่งมา ปีงบ2554-2560

รายงานการส่งต่อ 

1. 10 อันดับโรค refer out ทั้งหมด ปีงบ 2557-2560
2. จำนวนrefer out แยกตามโรงพยาบาลที่ส่งไป ปีงบ2553-2560
3. จำนวนRefer outแยกตามรพ.ในเขต ส่วนกลาง นอกเขต ปีงบ2553-2560
4. จำนวนผู้ป่วย Refer out จำแนกตามสิทธิการรักษา ปีงบ 2553-2560
5. จำนวนผู้ป่วยrefer out จำแนกตามแผนกปีงบ2553-2560
6. ภาพรวมการส่งต่อ (Refer out)ปีงบ 2556-2560
7. รายงาน 10 อันดับโรคส่งต่อ (refer out )ผู้ป่วยนอกเขต แยกคน –ครั้ง ปี2557-2560

รายงานการเสียชีวิต

1. 10อันดับการตายผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2558-2560

Copyright 2011 รายงานประจำปี 2560 - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator