นโยบาย รพ.

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)และ 16 องค์กรเครือข่าย มอบประกาศ รพ.

นโยบาย ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ


นโยบาย การบริหารความเสี่ยง

นโยบาย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเสารสนเทศ ปี ๒๕๖๒Copyright 2011 นโยบาย รพ. - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator