กลยุทธ์

logo

กลยุทธ์

1.บริการด้านสุขภาพแก่สังคมด้วยบริการคุณภาพตามมาตรฐาน HA 
2.พัฒนาระบบงานบริหารความเสี่ยง 
3.สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
4.การพัฒนาระบบบริการ ปฐมภูมิในเครือข่ายบริการพระจอมเกล้าฯ 
5.การพัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูงและเครือข่าย 
6.การพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการในเครือข่ายบริการให้ตอบสนองการให้บริการในรูปแบบเครือข่ายบริการ 
7.ประสานงานและขับเคลื่อนระบบสุขภาพในเครือข่ายบริการทั้งหน่วยงานในและนอกกระทรวงสาธารณสุข 
8.เป็นหุ้นส่วน (Partnership) ในการทำงานด้านสุขภาพกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
9.การขับเคลื่อนองค์กรภาคประชาชนในการร่วมสร้างสุขภาพ
10.การพัฒนา Functional competency
11..พัฒนากลไกการสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจให้บุคลากร
12..สร้างและสนับสนุนให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้
13.พัฒนาระบบข้อมูลผู้รับบริการเชื่อมโยง ในเครือข่ายบริการ 
14.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการรักษาพยาบาล 
15.พัฒนาระบบการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล 
16.พัฒนาสารสนเทศเพื่อสื่อสารกับผู้รับบริการ
17.เพิ่มรายได้
18. ลดรายจ่าย 
19. ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า
20. สร้างความเข้มแข็งระบบตรวจสอบภายใน ปย. 
21. พัฒนาระบบประเมินผลงานบุคลากร

Copyright 2011 กลยุทธ์ - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator