กลยุทธ์

logo

กลยุทธ์

1.พัฒนาระบบบริการ (Service Plan)
2.พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูง
3.พัฒนากระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานHA/PCAและมาตรฐานวิชาชีพ
4.สร้างความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก
5.การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (PCC) และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS)
6.พัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ
7.พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพตาม Service Plan
8.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรตาม Core Competency ขององค์กร
9..พัฒนากลไกการสร้างความพึงพอใจขวัญกำลังใจและแรงจูงใจให้บุคลากร
10.พัฒนาการจัดการความรู้ งานวิจัย/CPG และนวัตกรรม
11.พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลบริการในเครือข่าย
12.พัฒนาระบบการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างมาตรฐานด้านสุขภาพ
13. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
14.พัฒนาระบบธรรมาภิบาลระดับหน่วยงาน
15.สร้างความเข้มแข็งระบบตรวจสอบภายใน
16.พัฒนาตัวชี้วัดของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย

Copyright 2011 กลยุทธ์ - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator