เป้าประสงค์

logo
เป้าประสงค์ (Goal)


1. บริการระดับตติยภูมิมีศักยภาพเพียงพอในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
2. การพัฒนาคุณภาพมีความต่อเนื่องและยั่งยืน
3. ประชาชนเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานโดยเครือข่ายบริการ 
4. ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัยจากภาวะคุกคามด้านสุขภาพ
5. บุคลากรมีจำนวนเพียงพอและมีสมรรถนะเหมาะสมกับการให้บริการ
6. องค์กรแห่งการจัดการความรู้
7. ระบบสารสนเทศตอบสนองการดำเนินงาน
8. ทรัพยกรทางการเงินเพียงพอ
9. มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล

Copyright 2011 เป้าประสงค์ - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator