เป้าประสงค์

logo
เป้าประสงค์ (GOAL)


1. บริการด้านสุขภาพแก่สังคมด้วยบริการคุณภาพตามมาตรฐาน 
2. การบริการที่มีคุณภาพไร้รอยต่อเข้าถึงง่าย
3. องค์กรแห่งการเรียนรู้ (ระดับองค์กร) 
4. บุคลากรมีความสุขในการทำงาน (ระดับหน่วยงาน)
5. บุคลากรมีสมรรถนะเหมาะสมกับการให้บริการ (บุคคล)
6. ระบบสารสนเทศตอบสนองการดำเนินงานในด้านบริหาร, บริการและวิชาการ
7. ทรัพยากรทางการเงินเพียงพอ
8. บริหารจัดการทางการเงินที่โปร่งใสตรวจสอบได้
9. มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ที่โปร่งใส และเป็นธรรม

Copyright 2011 เป้าประสงค์ - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator