ประเด็นยุทธศาสตร์

logo

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)


1.การพัฒนาระบบบริการให้มีศักยภาพและคุณภาพตอบสนองความต้องการของพื้นที่ 
2.การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพ
3.การพัฒนาระบบบริหารและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรเพื่อเพิ่มความผูกพันต่อองค์กร
4.การพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อตอบสนองและสนับการให้บริการสุขภาพ
5.การสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน
6.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

Copyright 2011 ประเด็นยุทธศาสตร์ - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator