ประเด็นยุทธศาสตร์

logo

ประเด็นยุทธศาสตร์


1.สร้างมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการในพื้นที่ 
2.การจัดการให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานโดยเครือข่ายบริการเชื่อมโยงไร้รอยต่อฅ
3.การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและเพิ่มความผูกพันต่อองค์กร
4.การพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อตอบสนองและสนับการให้บริการสุขภาพ
5.การสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน
6.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

Copyright 2011 ประเด็นยุทธศาสตร์ - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator