พันธกิจ

logo

 

พันธกิจ


1. บริการสุขภาพระดับตติยภูมิที่มีคุณภาพ 
2. พัฒนาเครือข่ายในการจัดการสุขภาพสอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่ แบบบูรณาการไร้รอยต่อ 
3. พัฒนาบุคลากรต่อเนื่องในทุกสาขา เพื่อบริการที่มีคุณภาพ และความผูกพันของบุคคลากร 
4. พัฒนาเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ การบริหารจัดการและวิชาการ
5. พัฒนาระบบการเงินการคลังเพื่อความเพียงพอทางการเงิน
6. บริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมั่งเน้นผลสัมฤทธิ์

Copyright 2011 พันธกิจ - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator