พันธกิจ

logo

 

พันธกิจ(Mission)


1. บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ 
2. พัฒนาเครือข่ายในการจัดการสุขภาพสอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่ แบบบูรณาการไร้รอยต่อ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและศักยภาพบุคลากร 
4. พัฒนาเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. พัฒนาระบบการเงินการคลังเพื่อความเพียงพอทางการเงิน
6. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและมั่งเน้นผลสัมฤทธิ์

Copyright 2011 พันธกิจ - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator