แผนที่ตั้ง

logo

  • สถานที่ตั้งโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 53 ถนนรถไฟ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 มีเนื้อที่ 53 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา

 

  •  ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ของอำเภอเมือง มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 290 ตาราง กิโลเมตร หรือ 181,354 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัย 60,000 ไร่ พื้นที่การเกษตร 121,354 ไร่

พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบต่ำ ทิศตะวันออกจดอ่าวไทยที่ตำบลหนองขนานและตำบลหาดเจ้าสำราญ ทิศตะวันตกประกอบด้วยภูเขาเตี้ยๆ ได้แก่ พระนครคีรี (เขาวัง) เขาหลวง เขาบันไดอิฐ มีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่าน

 

29-09-2554 16-11-15

  • อาณาเขต

ทิศเหนือ จด อำเภอบ้านแหลมและอำเภอบ้านลาด ทิศใต้ จด อำเภอบ้านลาด และอำเภอท่ายาง ทิศตะวันออก จด อำเภอบ้านแหลมและอ่าวไทย ทิศตะวันตก จด อำเภอเขาย้อย และอำเภอบ้านลาด

map

 

  • การปกครอ

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 24 ตำบล 184 หมู่บ้าน 1 เทศบาลเมือง 2 เทศบาลตำบล และ 19 องค์การบริหารส่วนตำบล

  • เศรษฐกิจและอาชีพ

อาชีพ ประชากรประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำสวน การประมง และอุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ การทำขนมหวาน ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างชื่อเสียงและทำรายได้เป็นอย่างดี รายได้ประชาชนในอำเภอเมืองเพชรบุรี มีรายได้ประมาณ 48,077 บาท/คน/ปี

 

ocupation

  • การศึกษาและศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 96 อิสลาม ร้อยละ 3 และคริสต์ ร้อยละ 1 มหาวิทยาลัย จำนวน 1 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 10 โรง โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 45 โรง วิทยาลัยอาชีวศึกษา จำนวน 4 แห่ง วัด จำนวน 70 แห่ง โบสถ์คริสต์ จำนวน 1 แห่ง มัสยิด จำนวน 2 แห่ง โรงเรียนในความรับผิดชอบของสถานีอนามัย แบ่งเป็นประถมศึกษา 41 แห่ง มัธยมศึกษา 3 แห่ง

Copyright 2011 แผนที่ตั้ง - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator