ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
กำหนด วัน เวลา สถานที่

ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักกายภาพ

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
จำนวน ๑ อัตรา 
ค่าตอบแทน ๑๙,๕๐๐.- บาท
รับสมัครวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึง ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
ในวันและเวลาราชการ


ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
โดยกำหนดวันสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นตันไป
ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ชั้น ๘
อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ


Copyright 2011 สมัครเข้าทำงาน - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator