ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่่อเลื่อนระดับ
ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี


ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหนง นักกายภาพบำบัด

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑
มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒
ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าหนัดงานการเงินและบัญชี
จำนวน ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ๑๓,๘๐๐.- บาท
รับสมัครวันที่ ๑๓ ก.ค. - ๑๗ ก.ค. พ.ศ.๒๕๕๘


Copyright 2011 สมัครเข้าทำงาน - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator