ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ             ๑๕ อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน  ๑ อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้   ๑ อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานห้องผ่าตัด            ๑ อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานประกอบอหาร      ๓ อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ถึงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร
อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
รายการเปลี่ยนสลิงโดยสารจำนวน ๔ เครื่อง
โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ครั้งที่ ๒
ราคากลาง ๑,๖๔๓,๐๐๐.- บาท(หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อย้าย ให้ดำรงตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Copyright 2011 สมัครเข้าทำงาน - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator