ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพื่อ
คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เงินกองทุนบริหารจัดการโรคเรื้อรัง(สปสช.)
ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน
ชั้น ๕ ตึกพิฆเนศวรสุรสังกาศ
Copyright 2011 ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator