ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร
อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
รายการเปลี่ยนสลิงโดยสารจำนวน ๔ เครื่อง
โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ครั้งที่ ๒
ราคากลาง ๑,๖๔๓,๐๐๐.- บาท(หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)Copyright 2011 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator