เนื้อหา

แนวทางและวิธีปฏิบัติของระบบยาที่สำคัญ

แนวทางและวิธีปฏิบัติของระบบยาที่สำคัญ

01 วงรอบการบริหารยา
02 การจัดการกับยาที่ผู้ป่วยนำติดตัวมา
03.1 แบบบันทึกอุณหภูมิ มาตรฐาน รายการยาที่ต้องเก็บตู้เย็น 2562
03.2 แบบบันทึกอุณหภูมิห้องและความชื้น20มี.ค.62
04 แนวทางการจัดการขยะอันตรายในโรงพยาบาลและการจัดการยา_ฉบับสมบูรณ์
05 การจัดการยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์
06.1 แผงผังแสดงแนวทางปฏิบัติงานสำหรับการส่งญาติผู้ป่วยมาทำประวัติยาเดิม
06.2 แบบฟอร์มใบส่งทำประสานยาเดิมผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล
07 การจัดการ DI,ADR,HAD,LASA
08 วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายยาเร่งด่วน
09.การคัดกรองคำสั่งใช้ยาผู้ป่วยนอกสำหรับเภสัชกร [โหมดความเข้ากันได้]
10 คัดกรองใบสั่งยาผู้ป่วยในสำหรับเภสัชกร
11.มาตรการป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยา
12.ป้าย HAD ICUPED

Copyright 2011 โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator