เนื้อหา

ข้อมูลยาที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

1. บัญชีรายการยาและราคายา
    1.1 บัญชีรายการยาและราคายา ปี 2561
2. คู่มือบริหารยาฉีด
    2.1 คู่มือบริหารยาฉีด ปี 2559

3. คู่มือและแนวทางอื่นๆ

    3.1 แบบบันทึกการเฝ้าระวังการใช้ยา Norepinephrine     
    3.2 ตารางบันทึกอุณหภูมิตู้เย็น
    3.3 แนวทางความคงตัวและเก็บรักษาเภสัชภัณฑ์
    3.4 ตารางคำนวณปริมาตรยาที่ใช้ในผู้ป่วยเด็ก
    3.5 แนวทางการบริหารยา HAD สำหรับผู้ใหญ่
    3.6 แนวทางการปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคไตปี 2560
    3.7 แนวปฏิบัติการจัดการของเสียที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยา/เภสัชภัณฑ์
    3.8 รายการยาที่ควรระมัดระวัง เมื่อผู้ป่วยได้รับยาทางสายให้อาหาร

4. ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
     ระเบียบและแนวทางปฏิบัติต่างๆ
    4.1 ประกาศโรงพยาบาลฯ เรื่อง รายการยาเร่งด่วนของรพ. 
    4.2 ประกาศโรงพยาบาลฯ เรื่อง ชื่อย่อมาตรฐานที่ใช้ในรพ.
    4.3 บันทึกข้อความ แนวทางการบริหารยาที่ควรป้องกันแสง
Copyright 2011 โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator