เนื้อหา

ข้อมูลยาที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

บัญชีรายการยาและราคายา
     บัญชีรายการยาและราคายา ปี 2561
คู่มือบริหารยาฉีด
     คู่มือบริหารยาฉีด ปี 2559
คู่มือและแนวทางอื่นๆ
     ตารางคำนวณปริมาตรยาที่ใช้ในผู้ป่วยเด็ก
     แนวทางการบริหารยา Heparin
     แนวทางการบริหารยา Midazolam
     แนวทางการบริหารยา Fentanyl
     แนวทางการปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคไตปี 2560
     แนวปฏิบัติการจัดการของเสียที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยา/เภสัชภัณฑ์
     รายการยาที่ควรระมัดระวัง เมื่อผู้ป่วยได้รับยาทางสายให้อาหาร

ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
     ระเบียบและแนวทางปฏิบัติต่างๆ
     ประกาศโรงพยาบาลฯ เรื่อง รายการยาเร่งด่วนของรพ. 
     ประกาศโรงพยาบาลฯ เรื่อง ชื่อย่อมาตรฐานที่ใช้ในรพ.
     บันทึกข้อความ แนวทางการบริหารยาที่ควรป้องกันแสง
Copyright 2011 โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator