ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ประเภทข้าราชการ

dd1 6105
นางบุญเรือน วงศ์พานิช
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน่วยงานสุขศึกษา
ผลงานเด่น
เป็นวิทยากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง

ประเภทลูกจ้าง
dd2 6105

นางพุทธฎี สว่างใจ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
เวชกรรมสังคม
ผลงานเด่น
1. เป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมสอนแปรงฟัน
2. ปรับเปลี่ยนแบบตรวจสุขภาพ
ช่องปากแต่ละกลุ่มวัย
3. ร่วมกับกลุ่มงานทันตกรรม
จัดช่องทางพิเศษให้กับคนไข้
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 

Copyright 2011 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator