ประจำเดือนเมษายน 2561

ประเภทข้าราชการ
p1 6104

น.พ.วิรุฬห์ จันทร์นาค
นายแพทย์ชำนาญการ
หน่วยงานศัลยกรรม

ผลงานเด่น
ประธาน PCT ศัลยกรรม
ประธานฝ่ายไกล่เกลี่ยของศัลยกรรม
กรรมการงาน Transplantation รพ.พระจอมเกล้า
ฝ่ายเวชระเบียนฝ่ายศัลยกรรม


ประเภทลูกจ้าง
p2 6104

นางละออง เอมดี 
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

หอผู้ป่วยพิเศษพิฆเนศวรฯชั้น7

ผลงานเด่น
เป็นผู้คิดเริ่มโครงการพิเศษ 7
ร่วมใจ chart สะอาด”
กำหนดตารางความรับผิดชอบ
ของคนงาน NA
ทำความสะอาด chart
และเป็นผู้ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของ chart

Copyright 2011 ประจำเดือนเมษายน 2561 - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator