ประจำเดือนธันวาคม 2560

ประเภทข้าราชการ
p1 6012
นางสาวอติภา  ทองจีน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หอผู้ป่วยพิเศษนราธิปฯ ๓
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

ประเภทลูกจ้าง
p2 6012
นางเปรมยุตา  กลั้นกลืน
เจ้าพนักงานธุรการ
เวชกรรมสังคม
กลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ

Copyright 2011 ประจำเดือนธันวาคม 2560 - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator