ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ประเภทข้าราชการ
p1 6011
นางสาววรรณวิภา  ชาติกานนท์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

ประเภทลูกจ้าง
p2 6011
นางสาวสุธาสินี  สุวรรณมณี
เจ้าพนักงานธุรการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
พรส.

Copyright 2011 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator