ประจำเดือน ตุลาคม 2560

ประเภทข้าราชการ
p1 6010

นางจิราวรรณ จันทรเศรษฐ
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
พยาธิกายวิภาค
ผลงานเด่น
กรรมการสโมสรรพ.
กรรมการร้านค้าสวัสดิการ รพ.
กรรมการ PCT ของทีมพัฒนาศัลยกรรม
คณะกรรมการงานกีฬา รพ.

ประเภทลูกจ้าง
p2 6010

นายสมใจ ดีละมัย 

พนักงานรักษาความปลอดภัย

รักษาความปลอดภัย

ผลงานเด่น

เขียนรายงานอุบัติการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรพ
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบและ
มอบหมายงานพนักงาน รปภ.ทราบ
ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด รพ.
ร่วมกิจกรรมทางศาสนางานประเพณี ของรพ.
กรรมการอาชีวะอนามัย
สมาชิกสมทบจิตอาสาให้ธรรมะ
ช่วยเหลืออุทกภัย บรรเทาทุกข์
ของชมรมจริยธรรม

Copyright 2011 มุมบุคคลดีเด่น - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator