ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

ประเภทข้าราชการ
pp1 6007
นายจตุพล  พหุโล
เจ้าพนักงานงานสถิติชำนาญงาน
งานเวชระเบียนและสถิติผู้ป่วยใน

ผลงานดีเด่น
ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ
ในการ Audit เวชระเบียนสิทธิเบิกได้
กรมบัญชีกลางโดยในปีงบประมาณ 2559
ได้ค่า Adj RW เพิ่มขึ้น 599.8558
Adj RW (RW = 9,506 บาท)
เป็นจำนวนเงิน 5,698,630.10 บาท
นำโปรแกรม Access และบาร์โค้ด
มาประยุกต์ใช้กับงาน
รับ-ส่ง เวชระเบียนคืน 
จากตึกผู้ป่วยในและงานยืมคืน
เวชระเบียนผู้ป่วยใน

ประเภทลูกจ้าง
pp2 6007
นายโพยม  อยู่แดนเมือง
พนักงานขับรถยนต์
งานยานพาพนะ

ผลงานดีเด่น
1.การจัดการอาคารสถานที่ของงานยานพาหนะ
มีความสวยงาม สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. จิตอาสาบริการรับ ส่งเจ้าหน้าที่เมื่อมีสาธารณภัยต่างๆ
3. ร่วมมือร่วมใจเมื่อมีกิจกรรมต่างๆ ในวันหยุด

Copyright 2011 มุมบุคคลดีเด่น - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator