ประจำเดือนมีนาคม 2561

ประเภทข้าราชการ
p1 6103
นางอุษณีย์ บุญเมือง

เภสัชกรชำนาญการ
เภสัชกรรม

ผลงานเด่น
ได้รับรางวัลที่ 1 ในการนำเสนอผลงาน
“การพัฒนาใบสั่งยาล่วงหน้าสำหรับ รพ.สต.”
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์การพัฒนาสารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ์
และบริการเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2560 

ประเภทลูกจ้าง

p2 6103
นายอำนาจ จันทร์กระจ่าง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
งานจิตเวช

ผลงานเด่น
ในการเจรจากับผู้ป่วย และญาติให้เข้าใจในการทำงาน
เพื่อให้งานได้ออกมาอย่างราบรื่น

 

Copyright 2011 มุมบุคคลดีเด่น - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator