ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

ประเภทขาราชการ
persondd01 6207
นายแพทย์อรรถสิทธิ์ นวะอภิศักดิ์
นายแพทย์ชำนาญการ
กลุ่มงานอายุรกรรม

ผลงานเด่น
ประธาน SERVICE PLAN สาขาโรคหลอดเลือดสมอง/แพทย์ประจำ
ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
พัฒนาระบบ STROKE FAST TRACK โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ
และเครือข่ายจังหวัดเพชรบุรี
ผ่านการประเมินจากกรมการแพทย์
และได้รับรางวัล Angel Reward
หัวหน้าวิทยากร สร้างความตื่นตัว รับรู้ ภาคประชาชน
“การดูแลโรคหลอดเลือดสมอง”
แพทย์พี่เลี้ยงนักศึกษาแพทย์
ทีมแพทย์ประสานงาน ปธพ.7
งานด้านประสาทวิทยา

ประเภทลูกจ้าง
persondd02 6207
นายสมมาศ ทิพผล
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

ผลงานเด่น
ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามเวลาที่กำหนด
บันทึก ตรวจสอบ สรุป และเรียกเก็บ
การตรวจสุขภาพสิทธิประกันสังคมพนักงานในสถานประกอบการ
บันทึก ตรวจสอบ สรุป และเรียกเก็บ
การตรวจสุขภาพสิทธิข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
ในหน่วยงานราชการ ภายในจังหวัดเพชรบุรี

Copyright 2011 มุมบุคคลดีเด่น - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator