ประจำเดือนมีนาคม 2562

ประเภทข้าราชการ
person01 6204

นางยุบล โฉมงาม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ
ผลงานเด่น
พัฒนางานทะเบียนมะเร็ง
(โปรแกรม Thai Cancer Based)
พัฒนาศักยภาพชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ให้เป็นชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ
 มีความยั่งยืน ต่อเนื่อง
ประสานงานเพื่อให้สมาชิกชมรมร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ของชมรมและโรงพยาบาล เช่น
การเป็นจิตอาสาช่วยงานของโรงพยาบาล
การร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
ให้กับโรงพยาบาล ฯลฯ


ประเภทลูกจ้าง
persondd02 6203

นายปราโมทย์ อยู่สำราญ
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานวิศวกรรมทางการแพทย์
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
ผลงานเด่น
ดูแลรักษาตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ
โรงพยาบาลให้มีความปลอดภัย พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง

 


Copyright 2011 มุมบุคคลดีเด่น - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator