ประจำเดือน กันยายน 2560

ประเภทข้าราชการ
pp1 6009

นางกัลยา สุขขี
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รังสีวิทยา

ผลงานเด่น

มีการจัดซื้อร่วมฟิล์ม
โดยโรงพยาบาลชุมชนสามารถซื้อได้
ในราคาเดียวกับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า

สามารถดำเนินการนำระบบ
digital มาใช้ในโรงพยาบาล

ประเภทลูกจ้าง
pp2 6009
 นางสาวรุ่งทิพย์ อินชื่นใจ 

นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

ผลงานเด่น

1. เป็นทีมผู้จัดงานสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
2. เป็นทีมการประเมินความความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรใน
โรงพยาบาลระดับดีเด่น ปี 2559 และปี 2560 จากกระทรวงสาธารณสุข
3. จัดทำผลงานวิชาการด้านอาชีวอนามัยและนำเสนอสำนักงานควบคุมโรค
4. จัดทำสื่อการสอนการตรวจสารโคลีนเอสเตอเรส
5. ผู้ร่วมวิจัยในงานอาชีวอนามัยและออกตีพิมพ์วรสารวิชาการ
กิจกรรมของโรงพยาบาล ( โดยยึดหลักการเสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตนเอง)
1. ร่วมทีมชมรมจริยธรรมในการจัดกิจกรรมชื่นชมคนทำดีที่มีอายุราชการ
สูงสุดของบุคลากรโรงพยาบาล
2. ร่วมเป็นทีมการต้อนรับของโรงพยาบาล
3. ร่วมทีมจัดงานประชุมวิชาการแพทย์เขต ปี 2559- 2560
4. เป็นพิธีกรที่หน่วยงานของโรงพยาบาล ขอการสนับสนุน
5. เป็นกรรมการงานวิ่งมินิมาราธอนของโรงพยาบาล
6. ร่วมงานของสโมสรโรงพยาบาลเช่น แสดงจินตลีลางานสาธารณสุขสัมพันธ์

Copyright 2011 มุมบุคคลดีเด่น - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator