ประจำเดือนมกราคม 2561

ประเภทข้าราชการ
pp1 6101
นางจงจิตร ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
อายุรกรรมหญิง

ผลงานเด่น

พัฒนาการจัดเก็บกิจกรรมในหน่วยงาน

จัดทำโปรแกรมการเก็บสถิติของหน่วยงาน
พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย (โรคเบาหวาน)
พัฒนาทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาล
จัดทำโปรแกรมการเก็บสถิติโรคเบาหวาน

ประเภทลูกจ้าง
pp2 6101

นางวันดี จันทร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
การเงิน

ผลงานเด่น
มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ
พัฒนาตนเองตลอดเวลา ศึกษาระเบียบใหม่ๆ ตลอดเวลา
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ

Copyright 2011 มุมบุคคลดีเด่น - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator