ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ประเภทข้าราชการ
p1 6110
นายโชคนรัตน์ ถมยา
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์

ผลงานเด่น
ประยุกต์ใช้ Software
มาใช้ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
ทำให้เข้าถึงระบบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ลดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
ได้ตามหลักการ Re-use

ด้านจิตอาสาเป็นหนึ่งในทีมวงดนตรี
ของโรงพยาบาล

ประเภทลูกจ้าง
p2 6110

นางลักษณา นิลดี
พนักงานบริการ
กลุ่มงานการแพทย์ผสมผสาน

ผลงานเด่น

พัฒนาสิ่งแวดล้อมทำสวนสมุนไพร
รอบอาคารวชิรญาณวโรรส

ร่วมรณรงค์ดูแลรักษาความสะอาด
โครงการรณรงค์สุขาน่าใช้ในโรงพยาบาลฅ
โดยใช้น้ำมะกรูดถูพื้นแทนน้ำยาเคมี
เพื่อลดมลพิษต่อธรรมชาติ

ซ่อมแซมของใช้ในตึกที่ชำรุด
ให้ใช้งานได้เป็นอย่างดี

ร่วมกิจกรรมนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
แก่นักกีฬาวิ่งมินิมาราธอนของ รพ.ทุกปี

Copyright 2011 มุมบุคคลดีเด่น - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator