ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ประเภทข้าราชการ
6205 01

นางโสภา หมู่ศิริ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หอผู้ป่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ (HA)

ผลงานเด่น

1.พัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดรักษา
2.ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวดเรื่องเล่าจากคนทำงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ปี 2554
3.ได้รับรางวัล Best paper award สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพจากสถาบันบัณฑิตแห่งชาติ ปี 2556 จากผลงานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ในผู้ป่วยกระดูกขาหักชนิดปิดที่ได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกภายใน”
4.จัดประกวดนวัตกรรม ผลงานวิชาการ ระดับโรงพยาบาล และระดับเขตสุขภาพ (สาขาออร์โธปิดิกส์)
5.บริหารงานคุณภาพให้มีความประสานสอดคล้องกันในทุกๆ ระดับ ทำให้โรงพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการธำรงคุณภาพ โดยไม่ติด Focus

 ประเภทลูกจ้าง
6205 02

นายนิธิวัฒน์ คูทอง
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผลงานเด่น

1. นำทักษะด้านการออกแบบ Graphic มาสร้างผลงานให้ดูมีเอกลักษณ์ ในแบบของตนเอง เพื่อพัฒนางานด้านสื่อต่างๆ ในการทำงานของโรงพยาบาล
2. ด้านจิตอาสาเป็นหนึ่งในทีมวงดนตรีของโรงพยาบาล “วงอ่อนซ้อม” เพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาล เพื่อสร้างความสุข

 

Copyright 2011 มุมบุคคลดีเด่น - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator