ประกาศแผนงบประมาณเงินบำรุงปี 2560

แผนงบประมาณเงินบำรุงปี 2560 (แผนพัสดุ)
1.ครุภัณฑ์การแพทย์

2.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.ครุภัณฑ์ไม่ใช่การแพทย์
4.จ้างเหมาบริการ


 แผนงบประมาณเงินบำรุงปี 2560 (แผนยุทธศาสตร์)


ประกาศนโยบายโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศนโยบาย
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ
วงเงินงบประมาณ ๓,๒๕๐,๐๐๐.- บาท 
(สามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์
รายการ นำ้ยาตรวจทางเคมีคลินิก
ด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ
จำนวน ๑๘ รายการ

Copyright 2011 จัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator