ประกาศจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิกายวิภาค

ประกาศ
เรื่อง ประกาศจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิกายวิภาค
คลิกอ่านรายละเอียด

ร่างประกาศ จังหวัดเพชรบุรี

ร่าง
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
รายการ น้ำยาตรวจทางเคมีคลีนิกด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ
จำนวน ๑๘ รายการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ร่าง ประกาศจังหวัดเพชรบุรี ประกวดราคาซื้อยา

ร่าง
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา
Imipenem ๕๐๐ mg and Cilastatin ๕๐๐ mg for Injecttion
จำนวน ๗,๒๐๐ vial

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมให้บริการผู้ป่วย
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง ๔,๐๖๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านหกหมื่นบาทถ้วน)
วงเงินงบประมาณ ๔,๐๖๑,๗๒๖.-
(สี่ล้านหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จำนวน ๓ รายการ
ราคากลาง ๓,๑๕๐,๐๐๐ .- บาท
(สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
วงเงินงบประมาณ ๓,๒๕๐,๐๐๐ .- บาท
(สามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
Copyright 2011 จัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator