ร่างประกาศ จังหวัดเพชรบุรี

ร่าง
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
รายการ น้ำยาตรวจทางเคมีคลีนิกด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ
จำนวน ๑๘ รายการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมให้บริการผู้ป่วย
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง ๔,๐๖๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านหกหมื่นบาทถ้วน)
วงเงินงบประมาณ ๔,๐๖๑,๗๒๖.-
(สี่ล้านหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จำนวน ๓ รายการ
ราคากลาง ๓,๑๕๐,๐๐๐ .- บาท
(สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
วงเงินงบประมาณ ๓,๒๕๐,๐๐๐ .- บาท
(สามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ร่าง ประกาศจังหวัดเพชรบุรี ประกวดราคาซื้อยา

ร่าง
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา
Imipenem ๕๐๐ mg and Cilastatin ๕๐๐ mg for Injecttion
จำนวน ๗,๒๐๐ vial

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อยา
Leflunomide ๒๐ mg tablet
จำนวน ๑๗,๑๖๐ tablet

Copyright 2011 จัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator