ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
รายการเครื่องอ่านค่า MB (LED)
ในทารกแรกเกิดพร้อมระบบแรงดันไฟฟ้า
จำนวน ๑ เครื่อง
ราคางบประมาณวงเงิน ๑๔๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
รายการเครื่องอบแก๊ส EO
(๕XL STER-VACETO STERILIZER W/PRINTERX)

จำนวน ๑ เครื่อง
ราคางบประมาณวงเงิน ๑,๖๐๐,๗๒๐.- บาท
(หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)ขอบเขตของงาน TOR 
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท
จำนวน ๑ เครื่อง


ร่างประกาศราคา
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท


ร่างเอกสารประกวดราคา
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท

ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
รายการตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกเกิดก่อนกำหนด
มีผนังกั้น ๒ ชั้น (Double wall incubator) 
จำนวน ๑ เครื่อง 
ราคางบประมาณวงเงิน  ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)
สำหรับใช้ในแผนก ICU กุมารเวชกรรมประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
รายการเครื่องบริหารเข่าอัตโนมัติ
จำนวน ๑ เครื่อง
ราคางบประมาณวงเงิน ๒๗๐,๐๐๐.- บาท
(สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ(EKG Monitor)
จำนวน ๑ เครื่อง
ราคางบประมาณวงเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท

(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
สำหรับใช้ในแผนกอายุรกรรมชาย
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
รายการ Transport Monitor
จำนวน ๑ เครื่อง
ราคางบประมาณวงเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท 

สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน
สำหรับใช้ในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินCopyright 2011 จัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator