ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
ด้วยโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
รายการ Fiberoptic Laryngoscopy (FOL)
พร้อม LED Battery light sources
for endoscopes ขนาด ๑๕ mm.
จำนวน ๑ เครื่อง
ราคางบประมาณวงเงิน ๗๐๖,๐๐๐.- บาท
(เจ็ดแสนหกพันบาทถ้วน)

 


ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
ด้วยโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 
มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
รายการเครื่องปั่นอ่านผลการตกตะกอน
จำนวน ๑ เครื่อง
ราคางบประมาณวงเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 


ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
ด้วยโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 
มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
รายการ Compact Air Drive 
จำนวน ๑ เครื่อง
ราคางบประมาณวงเงิน ๘๔๐,๐๐๐.- บาท
(แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
ด้วยโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 
มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
รายการเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า
จำนวน ๖ เตียง
ราคางบประมาณวงเงิน ๖๐๐,๐๐๐.- บาท
(หกแสนบาทถ้วน)


 


ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
ด้วยโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 
มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 
รายการตู้เย็นแช่แข็งส่วนประกอบของเลือก (FFP) ๒๐ คิว 
จำนวน ๑ ตู้
ราคางบประมาณวงเงิน ๗๕๐,๐๐๐.- บาท
(เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

 


ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
ด้วยโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 
มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
รายการกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่มาตรฐาน
จำนวน ๑ เครื่อง

ราคางบประมาณวงเงิน ๑,๓๔๐,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 


ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
รายการเครื่องอ่านค่า MB (LED)
ในทารกแรกเกิดพร้อมระบบแรงดันไฟฟ้า
จำนวน ๑ เครื่อง
ราคางบประมาณวงเงิน ๑๔๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
รายการเครื่องอบแก๊ส EO
(๕XL STER-VACETO STERILIZER W/PRINTERX)

จำนวน ๑ เครื่อง
ราคางบประมาณวงเงิน ๑,๖๐๐,๗๒๐.- บาท
(หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)ขอบเขตของงาน TOR 
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท
จำนวน ๑ เครื่อง


ร่างประกาศราคา
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท


ร่างเอกสารประกวดราคา
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ(EKG Monitor)
จำนวน ๑ เครื่อง
ราคางบประมาณวงเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท

(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
สำหรับใช้ในแผนกอายุรกรรมชาย
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
รายการตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกเกิดก่อนกำหนด
มีผนังกั้น ๒ ชั้น (Double wall incubator) 
จำนวน ๑ เครื่อง 
ราคางบประมาณวงเงิน  ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)
สำหรับใช้ในแผนก ICU กุมารเวชกรรมประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
รายการเครื่องบริหารเข่าอัตโนมัติ
จำนวน ๑ เครื่อง
ราคางบประมาณวงเงิน ๒๗๐,๐๐๐.- บาท
(สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)Copyright 2011 จัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator