ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ
รายการกล้องส่องตรวจและรักษาในข้อ
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๘๐,๐๐๐.- บาท
(สองล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)


 

ข่าวประชาสัมพันธ์การเสนอราคาวัสดุเย็บแผล

รายละเอียดการเสนอราคาวัสดุเย็บแผล
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
รายการเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ
และระบบประสาท
จำนวน ๑ เครื่อง
วงเงินงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
รายการ เครื่องช่วยหายใจ
สำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง
จำนวน ๑ เครื่อง
ราคา งบประมาณวงเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)


ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ
ภายใน โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
น้ำหนักขยะติดเชื้อประมาณ ๘๘,๐๐๐ กิโลกรัม
วงเงินงบประมาณ ๗๙๒,๐๐๐.- บาท
(เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
ด้วยโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
รายการ Fiberoptic Laryngoscopy (FOL)
พร้อม LED Battery light sources
for endoscopes ขนาด ๑๕ mm.
จำนวน ๑ เครื่อง
ราคางบประมาณวงเงิน ๗๐๖,๐๐๐.- บาท
(เจ็ดแสนหกพันบาทถ้วน)

 


ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
ด้วยโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 
มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
รายการเครื่องปั่นอ่านผลการตกตะกอน
จำนวน ๑ เครื่อง
ราคางบประมาณวงเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 


ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
ด้วยโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 
มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
รายการ Compact Air Drive 
จำนวน ๑ เครื่อง
ราคางบประมาณวงเงิน ๘๔๐,๐๐๐.- บาท
(แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
ด้วยโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 
มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
รายการเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า
จำนวน ๖ เตียง
ราคางบประมาณวงเงิน ๖๐๐,๐๐๐.- บาท
(หกแสนบาทถ้วน)


 


ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
ด้วยโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 
มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 
รายการตู้เย็นแช่แข็งส่วนประกอบของเลือก (FFP) ๒๐ คิว 
จำนวน ๑ ตู้
ราคางบประมาณวงเงิน ๗๕๐,๐๐๐.- บาท
(เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

 


ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
ด้วยโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 
มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
รายการกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่มาตรฐาน
จำนวน ๑ เครื่อง

ราคางบประมาณวงเงิน ๑,๓๔๐,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 


Copyright 2011 จัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator