ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องสอบราคาซื้อยา

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อยา
Sodium fusidate 250mg tab
จำนวน ๒๘,๐๐๐ tab
กำหนดยื่นซอง วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๘
วงเงินงบประมาณ ๑,๕๗๒,๙๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนเจ๊ดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ
รายการกล้องส่องตรวจและรักษาในข้อ
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๘๐,๐๐๐.- บาท
(สองล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)


 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมลิฟท์โดยสาร
จำนวน ๔ เครื่อง
อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ราคากลาง ๑,๖๔๓,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
ข่าวประชาสัมพันธ์การเสนอราคาวัสดุเย็บแผล

รายละเอียดการเสนอราคาวัสดุเย็บแผล
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Copyright 2011 จัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator