ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมลิฟท์โดยสาร
จำนวน ๔ เครื่อง
อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ราคากลาง ๑,๖๔๓,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ
รายการกล้องส่องตรวจและรักษาในข้อ
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๘๐,๐๐๐.- บาท
(สองล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)


 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
รายการ เครื่องช่วยหายใจ
สำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง
จำนวน ๑ เครื่อง
ราคา งบประมาณวงเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)


ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ
ภายใน โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
น้ำหนักขยะติดเชื้อประมาณ ๘๘,๐๐๐ กิโลกรัม
วงเงินงบประมาณ ๗๙๒,๐๐๐.- บาท
(เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)ข่าวประชาสัมพันธ์การเสนอราคาวัสดุเย็บแผล

รายละเอียดการเสนอราคาวัสดุเย็บแผล
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
รายการเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ
และระบบประสาท
จำนวน ๑ เครื่อง
วงเงินงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)Copyright 2011 จัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator