ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล32หน่วย(1)

ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล32หน่วย(1)
คลิ้กอ่านรายละเอียด

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
รายการชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับการตรวจวิเคราะห์ค่าแก๊สในเลือด
ใช้ร่วมกับเครื่่องตรวจวิเคราะห์จำนวน ๒ รายการ
๑. Blood gas casset  จำนวน ๙๐ กล่อง
๒. Gas bottle (ความดัน ๑๔๐ GSL ) จำนวน ๙ กล่อง
ราคางบประมาณวงเงิน ๕๗๙,๘๓๔.- บาท
(ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
จำนวน ๖ รายการ
ราคางบประมาณวงเงิน ๖๑๙,๘๘๐.- บาท
(หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์รายการ Hamoculture59
ราคางบประมาณวงเงิน ๕๘๘,๐๐๐.- บาท
ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วนประกาศยกเลิกวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์แบบราคาคงที่ ไม่จำกัดปริมาณ
รายการชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเม็ดเลืิอดขาวชนิ CD๔
จำนวน ๔,๐๐๐ ทดสอบ
ราคางบประมาณวงเงิน ๙๔๕,๘๘๐.- บาท
(เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อนแปดสิบบาทถ้วน) 


Copyright 2011 จัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator