ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์รายการ Hamoculture59
ราคางบประมาณวงเงิน ๕๘๘,๐๐๐.- บาท
ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วนประกาศยกเลิกวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
จำนวน ๖ รายการ
ราคางบประมาณวงเงิน ๖๑๙,๘๘๐.- บาท
(หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องสอบราคาซื้อยา

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อยา
Sodium fusidate 250mg tab
จำนวน ๒๘,๐๐๐ tab
กำหนดยื่นซอง วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๘
วงเงินงบประมาณ ๑,๕๗๒,๙๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนเจ๊ดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์แบบราคาคงที่ ไม่จำกัดปริมาณ
รายการชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเม็ดเลืิอดขาวชนิ CD๔
จำนวน ๔,๐๐๐ ทดสอบ
ราคางบประมาณวงเงิน ๙๔๕,๘๘๐.- บาท
(เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อนแปดสิบบาทถ้วน) 


Copyright 2011 จัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator