ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณ HIV
 ๑ RNA (Viral Load)
จำนวน ๒,๙๗๖ ทดสอบ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding)
คลิกดูรายละเอียดด้านล่าง


ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย
เป็นอาคาร คลส.๕ ชั้น 
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๐๑๒ ตารางเมตร 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
จำนวน ๑ หลัง
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๗๕๖,๐๐๐.- บาท
(สี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1.มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร
2.รายการผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
3.งานสถาปัตยกรรม
4.งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
5.งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร
6.งานวิศวกรรมโครงสร้าง
7.งานวิศวกรรมเครื่องกล

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
รายการชุดน้ำยาตรวจนับแบบสมบูรณ์
จำนวน ๓ รายการ
๑. Dilulent/Shealth CELL-DYN Ruby จำนวน ๑๖๐ กล่อง
๒. WBC Lyse CELL-DYN Ruby จำนวน ๙๙ กล่อง
๓. CN-FREE HGB/NOC LYSE CELL-DYN Ruby จำนวน ๒๑ กล่อง
ราคางบประมาณวงเงิน ๑,๗๖๕,๘๙๐.- บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
Copyright 2011 จัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator