ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
รายการชุดน้ำยาตรวจนับแบบสมบูรณ์
จำนวน ๓ รายการ
๑. Dilulent/Shealth CELL-DYN Ruby จำนวน ๑๖๐ กล่อง
๒. WBC Lyse CELL-DYN Ruby จำนวน ๙๙ กล่อง
๓. CN-FREE HGB/NOC LYSE CELL-DYN Ruby จำนวน ๒๑ กล่อง
ราคางบประมาณวงเงิน ๑,๗๖๕,๘๙๐.- บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล32หน่วย(1)

ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล32หน่วย(1)
คลิ้กอ่านรายละเอียด

ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล32หน่วย(2)

ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล32หน่วย(2)
คลิ้กอ่านรายละเอียด

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
รายการชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับการตรวจวิเคราะห์ค่าแก๊สในเลือด
ใช้ร่วมกับเครื่่องตรวจวิเคราะห์จำนวน ๒ รายการ
๑. Blood gas casset  จำนวน ๙๐ กล่อง
๒. Gas bottle (ความดัน ๑๔๐ GSL ) จำนวน ๙ กล่อง
ราคางบประมาณวงเงิน ๕๗๙,๘๓๔.- บาท
(ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)Copyright 2011 จัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator