ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร
อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
รายการเปลี่ยนสลิงโดยสาร จำนวน ๔ เครื่อง
ครั้งที่ ๓
ราคากลาง ๑,๖๔๓,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
ชุดทดสอบความเข้ากันของเลือด Cross matching test
จำนวน ๔๒,๐๐๐ ทดสอบ
ราคางบประมาณวงเงิน ๗๕๖,๐๐๐ .- บาท
(เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง  ขายทอดตลาดพัสดุหมดสภาพการใช้งาน
ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
จำนวน ๗ รายการ

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง  สอบราคาซื้อยา Aripaprazole tab ๑๐mg
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา 
Aripaprazole tab ๑๐mg
จำนวน ๙,๖๖๐ tabประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
รายการเครื่องช่วยหายใจชนิควบคุมการจ่ายอากาศ
แบบปริมาตรและความดัน
จำนวน ๑ เครื่อง
ราคางบประมาณวงเงิน ๗๒๐,๐๐๐.- บาท
(เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)


 

Copyright 2011 จัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator