ประกาศสอบราคาซื้อยา

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อยา

Amlodipine+Valsartan 5/160 mg tab
และ Salmeterol+Fluticasone 25/125 mcg evohaler
จำนวน ๑๐๑ vial
วงเงินงบประมาณ ๑,๖๗๕,๐๘๕.- บาท
(หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดสิบห้าบาทถ้วน)
 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์
แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
รายการน้ำยาตรวจหาปริมาณ Thyroid hormone,
Tumor marker, Infectious marker
จำนวน ๑๒ รายการ
ราคางบประมาณวงเงิน ๑,๗๔๔,๕๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อยา
Manidipine tab ๑๐mg
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ tab
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศสอบราคาซื้อยา Zoledronic acid 5mg100ml inj

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อยา
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
มีความประสงค์จะสอบราคา
ซื้อยา Zoledronic acid 5mg100ml inj
จำนวน ๑๐๑ vial
วงเงินงบประมาณ ๑,๖๗๕,๐๘๕.- บาท
(หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดสิบห้าบาทถ้วน)

ประกาศราคากลาง/ราคาอ้างอิง

การประกาศราคากลาง/ราคาอ้างอิง
การสอบราคาซื้อยา Insulin glargine 100U/ml,3 ml inj. 
จำนวน 2,500 pen
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,396,350 บาท
(หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 


 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อยา
Insulin glargine ๑๐๐/ml ๓ ml inj.
จำนวน ๒,๕๐๐ vial

 

Copyright 2011 จัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator