ประกาศสอบราคาซื้อยา Zoledronic acid 5mg100ml inj

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อยา
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
มีความประสงค์จะสอบราคา
ซื้อยา Zoledronic acid 5mg100ml inj
จำนวน ๑๐๑ vial
วงเงินงบประมาณ ๑,๖๗๕,๐๘๕.- บาท
(หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดสิบห้าบาทถ้วน)

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อยา
Manidipine tab ๑๐mg
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ tab
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร
อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
รายการเปลี่ยนสลิงโดยสาร จำนวน ๔ เครื่อง
ครั้งที่ ๓
ราคากลาง ๑,๖๔๓,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
ประกาศราคากลาง/ราคาอ้างอิง

การประกาศราคากลาง/ราคาอ้างอิง
การสอบราคาซื้อยา Insulin glargine 100U/ml,3 ml inj. 
จำนวน 2,500 pen
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,396,350 บาท
(หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 


 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อยา
Insulin glargine ๑๐๐/ml ๓ ml inj.
จำนวน ๒,๕๐๐ vial

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
ชุดทดสอบความเข้ากันของเลือด Cross matching test
จำนวน ๔๒,๐๐๐ ทดสอบ
ราคางบประมาณวงเงิน ๗๕๖,๐๐๐ .- บาท
(เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
Copyright 2011 จัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator