ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อยา
Erythropoietin ๔๐๐ IU/๐.๔ ml Pre-filled syringe inj.
จำนวน ๕,๐๐๐ syring
งบประมาณวงเงิน ๑,๒๘๔,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องสอบราคาซื้อยา Tigecycline 50mg injection

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่องสอบราคาซื้อยา Tigecycline 50mg injection
คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อยา

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อยา

Amlodipine+Valsartan 5/160 mg tab
และ Salmeterol+Fluticasone 25/125 mcg evohaler
จำนวน ๑๐๑ vial
วงเงินงบประมาณ ๑,๖๗๕,๐๘๕.- บาท
(หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดสิบห้าบาทถ้วน)
 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อยา
Amlodipine+Valsartan ๕/๑๖๐ mg tab และ
Salmeterol+Fluticasone ๒๕/๑๒๕ mcg Evohaler
จังหวัดเพชรบุรี โดยโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา
๑. Amlodipine+Valsartan ๕/๑๖๐ mg tab
จำนวน ๕๗,๔๐๐ tab
๒. 
Salmeterol+Fluticasone ๒๕/๑๒๕ mcg Evohaler
จำนวน ๑,๖๐๐ box
งบประมาณรวม ๒ รายการเป็นเงิน ๑,๘๓๒,๙๑๐ บาท
(หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)


ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์
แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
รายการน้ำยาตรวจหาปริมาณ Thyroid hormone,
Tumor marker, Infectious marker
จำนวน ๑๒ รายการ
ราคางบประมาณวงเงิน ๑,๗๔๔,๕๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

Copyright 2011 จัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator