ประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์
รายการออกซิเจนเหลว
จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ ลูกบาศร์เมตร
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๐๕๐,๐๐๐.- บาท
(สี่ล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ประกวดราคาซื้อยา Imipenem

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อยา Imipenem
๕๐๐mg and Cilastation ๕๐๐mg for Injection
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน ๗,๒๐๐ vial
งบประมาณวงเงินที่ได้รับการจัดสรร
๔,๕๘๓,๘๘๐.- บาท
(สี่ล้านห้าแสนแปดหม่ืนสามพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องสอบราคาซื้อยา Tigecycline 50mg injection

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่องสอบราคาซื้อยา Tigecycline 50mg injection
คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อยา
Erythropoietin ๔๐๐ IU/๐.๔ ml Pre-filled syringe inj.
จำนวน ๕,๐๐๐ syring
งบประมาณวงเงิน ๑,๒๘๔,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อยา
Amlodipine+Valsartan ๕/๑๖๐ mg tab และ
Salmeterol+Fluticasone ๒๕/๑๒๕ mcg Evohaler
จังหวัดเพชรบุรี โดยโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา
๑. Amlodipine+Valsartan ๕/๑๖๐ mg tab
จำนวน ๕๗,๔๐๐ tab
๒. 
Salmeterol+Fluticasone ๒๕/๑๒๕ mcg Evohaler
จำนวน ๑,๖๐๐ box
งบประมาณรวม ๒ รายการเป็นเงิน ๑,๘๓๒,๙๑๐ บาท
(หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)


Copyright 2011 จัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator