ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย

 และจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์
จำนวน ๑ ระบบ ครั้งที่ ๔

ประกาศ สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
รายการวัสดุและน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับการตรวจวิเคราะห์ค่าแก๊สในเลือด
แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
สำหรับใช้ในแผนกพยาธิวิทยาคลินิก
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

จำนวน ๒ รายการ
๑. Blood gas cassette  จำนวน ๑๐๐ กล่อง
๒. Gas Bottle (ความดัน ๑๔๐ GSL) จำนวน ๒๕ กระป๋อง
  

Copyright 2011 จัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator