ประกาศ สอบราคาก่อสร้างทางเดินเชื่อม

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ๖๐ พรรษา-
อาคารเพชรานุกูลชั้น ๓
ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศ สอบราคารายการ Difibrillator

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
รายการ Defibrillator จำนวน ๑ เครื่อง
สำหรับใวช้ที่แผนกศูนยอุบัติเหตุ
ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ราคางบประมาณวงเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาทถ้วนประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย

 และจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์
จำนวน ๑ ระบบ ครั้งที่ ๔

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
รายการ Transport  incubator จำนวน ๑ เครื่อง
ราคากลางประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท


----------------------------
รายการ Radian warmer จำนวน ๑ เครื่อง
ราคากลางประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

ประกาศ สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
รายการวัสดุและน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับการตรวจวิเคราะห์ค่าแก๊สในเลือด
แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
สำหรับใช้ในแผนกพยาธิวิทยาคลินิก
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

จำนวน ๒ รายการ
๑. Blood gas cassette  จำนวน ๑๐๐ กล่อง
๒. Gas Bottle (ความดัน ๑๔๐ GSL) จำนวน ๒๕ กระป๋อง
  

Copyright 2011 จัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator