ร่าง ประกาศจังหวัดเพชรบุรี ประกวดราคาซื้อยา

ร่าง
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา
Imipenem ๕๐๐ mg and Cilastatin ๕๐๐ mg for Injecttion
จำนวน ๗,๒๐๐ vial

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จำนวน ๓ รายการ
ราคากลาง ๓,๑๕๐,๐๐๐ .- บาท
(สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
วงเงินงบประมาณ ๓,๒๕๐,๐๐๐ .- บาท
(สามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ แผนกพยาธิวิทยาคลินิก
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
รายการน้ำยาตรวจอิเลกโตรไลท์ด้วยเครื่อตรวจอัตโนมัติ (Na,K,CL,CO)
จำนวน ๔๐,๒๐๐ เทสส์
ราคางบประมาณวงเงิน ๑,๒๐๔,๓๙๒.- บาท
(หนึ่งล้านสองแสนสี่พันสามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ แผนกพยาธิวิทยาคลินิก
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
รายการ ชุดน้ำยาสำเร็จรูปใช้ตรวจนับตะกอนปัสสาวะ
และแถบทดสอบเพื่อใช้ตรวจวัดสารเคมีในปัสสาวะ
จำนวน ๒๐,๐๐๐ เทสส์
ราคางบประมาณวงเงิน ๖๔๐,๐๐๐ .- บาท(หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อยา
Leflunomide ๒๐ mg tablet
จำนวน ๑๗,๑๖๐ tablet

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมให้บริการผู้ป่วย
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ ๔,๐๖๑,๗๒๖.- บาท 
(สี่ล้านหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยี่สิบหกบาทถ้วน)Copyright 2011 จัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator