ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อยา
Leflunomide ๒๐ mg tablet
จำนวน ๑๗,๑๖๐ tablet

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ แผนกพยาธิวิทยาคลินิก
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
รายการน้ำยาตรวจอิเลกโตรไลท์ด้วยเครื่อตรวจอัตโนมัติ (Na,K,CL,CO)
จำนวน ๔๐,๒๐๐ เทสส์
ราคางบประมาณวงเงิน ๑,๒๐๔,๓๙๒.- บาท
(หนึ่งล้านสองแสนสี่พันสามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ แผนกพยาธิวิทยาคลินิก
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
รายการ ชุดน้ำยาสำเร็จรูปใช้ตรวจนับตะกอนปัสสาวะ
และแถบทดสอบเพื่อใช้ตรวจวัดสารเคมีในปัสสาวะ
จำนวน ๒๐,๐๐๐ เทสส์
ราคางบประมาณวงเงิน ๖๔๐,๐๐๐ .- บาท(หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์
รายการออกซิเจนเหลว
จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ ลูกบาศร์เมตร
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๐๕๐,๐๐๐.- บาท
(สี่ล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมให้บริการผู้ป่วย
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ ๔,๐๖๑,๗๒๖.- บาท 
(สี่ล้านหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยี่สิบหกบาทถ้วน)ประกวดราคาซื้อยา Imipenem

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อยา Imipenem
๕๐๐mg and Cilastation ๕๐๐mg for Injection
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน ๗,๒๐๐ vial
งบประมาณวงเงินที่ได้รับการจัดสรร
๔,๕๘๓,๘๘๐.- บาท
(สี่ล้านห้าแสนแปดหม่ืนสามพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

Copyright 2011 จัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator