รายการเปิดเผยราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา

 

ราคากลาง รายการหม้อต้มแผ่นความร้อน จำนวน ๓ เครื่อง วงเงินงบประมาณ ๒๙๑,๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ราคากลาง รายการหม้อแช่พาราฟิน จำนวน ๓ เครื่อง วงเงินงบประมาณ ๑๖๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ราคากลาง รายการเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง วงเงินงบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ราคากลาง รายการเครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง วงเงินงบประมาณ ๑๑๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ราคากลาง รายการเครื่องคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้องระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ จำนวน ๒ เครื่อง วงเงินงบปนะมาณ ๒๔๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ราคากลาง รายการเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง ๒๕๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ราคากลาง รายการเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์(Doptone) จำนวน ๓ เครื่อง ๒๒๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ราคากลาง รายการเครื่องกระตุกหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน ๒ เครื่อง ๒๖๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ราคากลาง รายการเครื่องประสมสัญยาณภาพและเสียง(AV Mix) จำนวน ๑ ชุด ณ งานโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ วงเงินงบประมาณ ๑๓๕,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงผ้าม่านในห้องผู้ป่วยพิเศษ ๗ ณ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ วงเงินงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.-(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ราคากลางรายการเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและระบบการส่งภาพแบบดิจิตอล(ระบบ PACS)
ราคากลางรายการเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยเคลื่อนเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง 
ราคากลางเครื่่องล้างตัวกรองเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงินงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

ราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน จำนวน ๒ เครื่อง วงเงินงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ราคากลางเตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียู ปรับด้วยไฟฟ้าชนิด ๔ Motor จำนวน ๓ เตียง วงเงินงบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
จ้างเหมาทาสีหอผู้ป่วยพิเศษชั้น ๗ จำนวน ๑๖ ห้อง ณ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ

ราคากลาง จ้างตรวจสุขภาพป้องกันโรค

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560
เปิดเผยราคากลาง จ้างตรวจสุขภาพป้องกันโรค

ประกาศราคากลางเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค 1 เครื่อง

จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องจี้และตัดชิ้นเนื้อเยื่อในสารละลายด้วยคลื่นความถี่ใต้น้ำ จำนวน ๑ ชุด
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน ๑ เครื่อง

จ้างเหมาเคลื่อนย้ายเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 125 แรงม้า
จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัติ
จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และจัดเก็บข้อมูลการจราจร
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง
จ้างเหมาตรวจอุจจาระเพื่อหาเลือดในอุจจาระโดยใช้เทคนิค Fecal Immunochemical Test
จัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Bacterial/Virus Filter Electrostatics (ตัวกรองเชื้อโรค) จำนวน 4,500 ชิ้น
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 4 เครื่อง 
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องจี้ไฟฟ้า จำนวน 1เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดเจาะยึดกระดูกใบหน้า จำนวน 1เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ Telescope 30 (4 mm , 30 cm) จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่อง EKG Monitor จำนวน 1 เครื่อง
จ้างเหมาปรับปรุงเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อระบบเย็นเร็ว ขนาด 480 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพป้องกันโรคและอาชีวอนามัยเชิงรุก กลุ่มประชากรวัยแรงงาน สิทธิประกันสังคม เขต อ.เมือง ปี 2559
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน 7 เครื่อง
จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศแบบคอยล์น้ำเย็นในระบบชิลเลอร์ จำนวน 239 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้ดูดอากาศ (ชนิดดูดไอระเหยสารเคมี) จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ Difibilator จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ EKG 12 lead จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ น้ำยาตรวจหา Tropoint T HS จำนวน 2,700 เทสส์
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องปั่นเลือด จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ Autocalave (ห้องล้างฆ่าเชื้อ) จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่อง Phototherapy ชนิดหลอดไฟ LED จำนวน 1 เครื่อง
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ Syringe pump จำนวน 3 เครื่อง
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ AC Performa strip (แถบตรวจน้ำตาลและเข็ม Accu check) จำนวน 21,449 ชุด
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการVedio Larygoscope จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ อาหารเลี้ยงเชื้อตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา Muller Hinton จำนวน 15,000 ชุด
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ อาหารเลี้ยงเชื้อตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา Sheep Blood Agar จำนวน 12,000 plate

Copyright 2011 รายการเปิดเผยราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator