รายการเปิดเผยราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจงราคา

 
รายการจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศแบบคอยล์น้ำเย็นในระบบชิลเลอร์ จำนวน 1 งาน ราคากลาง 200,000 บาท

รายการเครื่องวัดความยาวลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ราคากลาง ๓๒๑,๐๐๐.- บาท

รายการเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ราคากลาง ๔๙๐,๐๐๐.- บาท

รายการเครื่องรัดห้ามเลือดระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ราคากลาง ๔๕๐,๐๐๐.- บาท

รายการเลื่อยตัดกระดูก จำนวน ๑ เครื่อง ราคากลาง ๑๘๐,๐๐๐.- บาท

รายการเครื่องสแกนเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ ๑๒๙,๔๗๐.- บาท

จ้างเหมาบริการทาสีห้องผู้ป่วยพิเศษ ๖ จำนวน ๑๒ ห้อง  ณ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ วงเงินงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่ จำนวน ๔ รายการ  ๔๖๗,๗๔๐.-บาท

จ้างเหมาปรับปรุงผ้าม่านในห้องผู้ป่วยพิเศษชั้น 6 วงเงินงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ด้านเอกซเรย์ แรงงานต่างด้าว จำนวน ๔๕,๐๐๐ ราย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ด้านเอกซเรย์ แรงงานต่างด้าว จำนวน ๔๕,๐๐๐ ราย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ด้านชันสูตร แรงงานต่างด้าว จำนวน ๔๕,๐๐๐ ราย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ด้านชันสูตร แรงงานต่างด้าว จำนวน ๔๕,๐๐๐ ราย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Ac Performa strip (แถบตรวจน้ำตาลและเข็ม Accu Check) จำนวน ๒๖,๒๐๘ ชุด

ราคากลาง รายการหม้อต้มแผ่นความร้อน จำนวน ๓ เครื่อง วงเงินงบประมาณ ๒๙๑,๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ราคากลาง รายการหม้อแช่พาราฟิน จำนวน ๓ เครื่อง วงเงินงบประมาณ ๑๖๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ราคากลาง รายการเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง วงเงินงบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ราคากลาง รายการเครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง วงเงินงบประมาณ ๑๑๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ราคากลาง รายการเครื่องคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้องระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ จำนวน ๒ เครื่อง วงเงินงบปนะมาณ ๒๔๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ราคากลาง รายการเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง ๒๕๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ราคากลาง รายการเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์(Doptone) จำนวน ๓ เครื่อง ๒๒๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ราคากลาง รายการเครื่องกระตุกหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน ๒ เครื่อง ๒๖๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ราคากลาง รายการเครื่องประสมสัญยาณภาพและเสียง(AV Mix) จำนวน ๑ ชุด ณ งานโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ วงเงินงบประมาณ ๑๓๕,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงผ้าม่านในห้องผู้ป่วยพิเศษ ๗ ณ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ วงเงินงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.-(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ราคากลางรายการเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและระบบการส่งภาพแบบดิจิตอล(ระบบ PACS)
ราคากลางรายการเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยเคลื่อนเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง 
ราคากลางเครื่่องล้างตัวกรองเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงินงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

ราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน จำนวน ๒ เครื่อง วงเงินงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ราคากลางเตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียู ปรับด้วยไฟฟ้าชนิด ๔ Motor จำนวน ๓ เตียง วงเงินงบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
จ้างเหมาทาสีหอผู้ป่วยพิเศษชั้น ๗ จำนวน ๑๖ ห้อง ณ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ

ราคากลาง จ้างตรวจสุขภาพป้องกันโรค

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560
เปิดเผยราคากลาง จ้างตรวจสุขภาพป้องกันโรค

ประกาศราคากลางเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค 1 เครื่อง

จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องจี้และตัดชิ้นเนื้อเยื่อในสารละลายด้วยคลื่นความถี่ใต้น้ำ จำนวน ๑ ชุด
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน ๑ เครื่อง

จ้างเหมาเคลื่อนย้ายเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 125 แรงม้า
จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัติ
จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และจัดเก็บข้อมูลการจราจร
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง
จ้างเหมาตรวจอุจจาระเพื่อหาเลือดในอุจจาระโดยใช้เทคนิค Fecal Immunochemical Test
จัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Bacterial/Virus Filter Electrostatics (ตัวกรองเชื้อโรค) จำนวน 4,500 ชิ้น
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 4 เครื่อง 
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องจี้ไฟฟ้า จำนวน 1เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดเจาะยึดกระดูกใบหน้า จำนวน 1เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ Telescope 30 (4 mm , 30 cm) จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่อง EKG Monitor จำนวน 1 เครื่อง
จ้างเหมาปรับปรุงเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อระบบเย็นเร็ว ขนาด 480 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพป้องกันโรคและอาชีวอนามัยเชิงรุก กลุ่มประชากรวัยแรงงาน สิทธิประกันสังคม เขต อ.เมือง ปี 2559
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน 7 เครื่อง
จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศแบบคอยล์น้ำเย็นในระบบชิลเลอร์ จำนวน 239 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้ดูดอากาศ (ชนิดดูดไอระเหยสารเคมี) จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ Difibilator จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ EKG 12 lead จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ น้ำยาตรวจหา Tropoint T HS จำนวน 2,700 เทสส์
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องปั่นเลือด จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ Autocalave (ห้องล้างฆ่าเชื้อ) จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่อง Phototherapy ชนิดหลอดไฟ LED จำนวน 1 เครื่อง
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ Syringe pump จำนวน 3 เครื่อง
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ AC Performa strip (แถบตรวจน้ำตาลและเข็ม Accu check) จำนวน 21,449 ชุด
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการVedio Larygoscope จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ อาหารเลี้ยงเชื้อตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา Muller Hinton จำนวน 15,000 ชุด
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ อาหารเลี้ยงเชื้อตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา Sheep Blood Agar จำนวน 12,000 plate

Copyright 2011 รายการเปิดเผยราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจงราคา - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator