ร่างประกาศ จังหวัดเพชรบุรี

ร่าง
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
รายการ น้ำยาตรวจทางเคมีคลีนิกด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ
จำนวน ๑๘ รายการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Copyright 2011 ร่างประกาศ จังหวัดเพชรบุรี - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator