ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมให้บริการผู้ป่วย
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง ๔,๐๖๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านหกหมื่นบาทถ้วน)
วงเงินงบประมาณ ๔,๐๖๑,๗๒๖.-
(สี่ล้านหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)Copyright 2011 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator