ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จำนวน ๓ รายการ
ราคากลาง ๓,๑๕๐,๐๐๐ .- บาท
(สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
วงเงินงบประมาณ ๓,๒๕๐,๐๐๐ .- บาท
(สามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
Copyright 2011 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator