เปิดเผยราคากลางเครื่องล้างเครื่องกรองเลือด

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง เปิดเผยราคากลางเครื่องล้างเครื่องกรองเลือด

รายการเปิดเผยราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา

ราคากลางเครื่่องล้างตัวกรองเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงินงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

ราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน จำนวน ๒ เครื่อง วงเงินงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


ราคากลางเตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียู ปรับด้วยไฟฟ้าชนิด ๔ Motor จำนวน ๓ เตียง วงเงินงบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

จ้างเหมาทาสีหอผู้ป่วยพิเศษชั้น ๗ จำนวน ๑๖ ห้อง ณ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ


ราคากลาง จ้างตรวจสุขภาพป้องกันโรค

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560

เปิดเผยราคากลาง จ้างตรวจสุขภาพป้องกันโรค


ประกาศราคากลางเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค 1 เครื่อง

จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องจี้และตัดชิ้นเนื้อเยื่อในสารละลายด้วยคลื่นความถี่ใต้น้ำ จำนวน ๑ ชุด
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน ๑ เครื่อง

จ้างเหมาเคลื่อนย้ายเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 125 แรงม้า
จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัติ
จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และจัดเก็บข้อมูลการจราจร
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง
จ้างเหมาตรวจอุจจาระเพื่อหาเลือดในอุจจาระโดยใช้เทคนิค Fecal Immunochemical Test
จัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Bacterial/Virus Filter Electrostatics (ตัวกรองเชื้อโรค) จำนวน 4,500 ชิ้น
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 4 เครื่อง 
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องจี้ไฟฟ้า จำนวน 1เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดเจาะยึดกระดูกใบหน้า จำนวน 1เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ Telescope 30 (4 mm , 30 cm) จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่อง EKG Monitor จำนวน 1 เครื่อง
จ้างเหมาปรับปรุงเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อระบบเย็นเร็ว ขนาด 480 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพป้องกันโรคและอาชีวอนามัยเชิงรุก กลุ่มประชากรวัยแรงงาน สิทธิประกันสังคม เขต อ.เมือง ปี 2559
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน 7 เครื่อง
จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศแบบคอยล์น้ำเย็นในระบบชิลเลอร์ จำนวน 239 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้ดูดอากาศ (ชนิดดูดไอระเหยสารเคมี) จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ Difibilator จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ EKG 12 lead จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ น้ำยาตรวจหา Tropoint T HS จำนวน 2,700 เทสส์
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องปั่นเลือด จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ Autocalave (ห้องล้างฆ่าเชื้อ) จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่อง Phototherapy ชนิดหลอดไฟ LED จำนวน 1 เครื่อง
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ Syringe pump จำนวน 3 เครื่อง
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ AC Performa strip (แถบตรวจน้ำตาลและเข็ม Accu check) จำนวน 21,449 ชุด
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการVedio Larygoscope จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ อาหารเลี้ยงเชื้อตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา Muller Hinton จำนวน 15,000 ชุด
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ อาหารเลี้ยงเชื้อตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา Sheep Blood Agar จำนวน 12,000 plate

ประกาศนโยบายโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศนโยบาย
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

ประกาศแผนงบประมาณเงินบำรุงปี 2560

แผนงบประมาณเงินบำรุงปี 2560 (แผนพัสดุ)
1.ครุภัณฑ์การแพทย์

2.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.ครุภัณฑ์ไม่ใช่การแพทย์
4.จ้างเหมาบริการ


 แผนงบประมาณเงินบำรุงปี 2560 (แผนยุทธศาสตร์)


Copyright 2011 จัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.
Free Joomla Theme by Hostgator